noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK (pdf) Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

"Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie” dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1. Cel Projektu
Celem projektu jest wybudowanie kolektora sanitarnego grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z obiektami technologicznymi m.in. przepompownią ścieków.
Kolektor sanitarny tranzytowy zapewni odprowadzenie wszystkich ścieków komunalnych ze skanalizowanego obszaru Piławy Górnej.
Szacowana długość kolektora sanitarnego wynosi 9,5 km.
Wdrożenie przedsięwzięcia wiązać się będzie z realizacją zapisów Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG oraz IV aktualizacji KPOŚK.

2. Planowane efekty
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy poziomu oczyszczania ścieków, które wcześniej oczyszczane były poniżej standardu. Stan ścieków związany był przede wszystkim z przestarzałą technologią na oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej, a obecnie ścieki te będą transportowane nowo wybudowanym kolektorem do oczyszczalni ścieków w Bielawie. Oczyszczalnia ścieków w Bielawie zapewni w wysokim stopniu oczyszczanie ścieków z uwagi na zastosowane tam nowoczesne technologie. Dzięki temu dla ścieków z Piławy Górnej zostaną obniżone wartości BZT5, CHZT, zawiesiny ogólnej oraz azotu i fosforu. Ponadto ze ścieków tych zostanie wytworzona energia elektryczna i energia cieplna.
W związku z powyższym projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Piława Górna do wymagań polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

3. Wartość Projektu
Całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą:
5 762 206,64 zł netto
7 074 289,17 zł brutto

4. Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wynosi 3 220 520,52 zł.

5. Historia realizacji projektu
08.06.2017r. - podpisanie umowy na roboty budowlane pn. "Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie"
31.05.2017r. – podpisanie umowy na usługę pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie"
30.05. 2017r. – podpisanie z Województwem Dolnośląski reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie"

6. Galeria

Cennik usług WiK (pdf)
Instrukcja pobierania próbek wody (pdf)
Pobierz druki
Mapa dojazdu
ostatnia aktualizacja: 22 luty 2018 r. Odwiedziło nas juz 2593746 osób