noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK (pdf) Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

"Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie” dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1. Cel Projektu
Celem projektu jest wybudowanie kolektora sanitarnego grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z obiektami technologicznymi m.in. przepompownią ścieków.
Kolektor sanitarny tranzytowy zapewni odprowadzenie wszystkich ścieków komunalnych ze skanalizowanego obszaru Piławy Górnej.
Szacowana długość kolektora sanitarnego wynosi 9,5 km.
Wdrożenie przedsięwzięcia wiązać się będzie z realizacją zapisów Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG oraz IV aktualizacji KPOŚK.

2. Planowane efekty
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy poziomu oczyszczania ścieków, które wcześniej oczyszczane były poniżej standardu. Stan ścieków związany był przede wszystkim z przestarzałą technologią na oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej, a obecnie ścieki te będą transportowane nowo wybudowanym kolektorem do oczyszczalni ścieków w Bielawie. Oczyszczalnia ścieków w Bielawie zapewni w wysokim stopniu oczyszczanie ścieków z uwagi na zastosowane tam nowoczesne technologie. Dzięki temu dla ścieków z Piławy Górnej zostaną obniżone wartości BZT5, CHZT, zawiesiny ogólnej oraz azotu i fosforu. Ponadto ze ścieków tych zostanie wytworzona energia elektryczna i energia cieplna.
W związku z powyższym projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Piława Górna do wymagań polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

3. Wartość Projektu
Całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą:
5 762 206,64 zł netto
7 074 289,17 zł brutto

4. Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wynosi 3 220 520,52 zł.

5. Historia realizacji projektu
08.06.2017r. - podpisanie umowy na roboty budowlane pn. "Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie"
31.05.2017r. – podpisanie umowy na usługę pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie"
30.05. 2017r. – podpisanie z Województwem Dolnośląski reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie"

6. Galeria

7. Rusza kolejna inwestycja Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie dofinansowana z Funduszy Europejskich
W dniu 23.04.2018r rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie. Jest to kolejna inwestycja, na którą WiK pozyskał dofinansowanie - tym razem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinasowanie została podpisania w dniu 30.05.2017r., a umowa z Wykonawcą 08.06.2017r. Od tamtej pory trwały prace projektowe, realizowane przez Wykonawcę inwestycji.
Wykonawcą zadania jest wybrana w wyniku przetargu firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk z Goleniowa.
W ramach projektu zostanie wybudowany kolektor sanitarny grawitacyjno - ciśnieniowy wraz z dwoma przepompowniami ścieków (w Piławie Górnej i Piławie Dolnej). Szacowana długość kolektora 9,5 km. Budowa podzielona jest na III etapy. Realizacja inwestycji rozpocznie się od etapu I w rejonie oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej oraz w Piławie Dolnej w kierunku Bielawy. Szacowana wartość całkowita projektu wynosi ponad 7 mln zł brutto (ponad 5,7 mln zł netto), wartość dofinansowania to 3,2 mln zł netto.
Budowa kolektora ma na celu przetransportowanie wszystkich ścieków z obszaru skanalizowanego Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie. Umożliwi to likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej oraz zapewni lepszą jakość oczyszczania ścieków z uwagi na zastosowaną nowoczesną technologię na oczyszczalni w Bielawie. Ponadto ze ścieków zostanie wytworzona energia elektryczna i cieplna, która wykorzystana będzie bezpośrednio na oczyszczalni przede wszystkim do celów technologicznych oraz socjalnych (ogrzewanie budynków oraz ciepła woda użytkowa).

Cennik usług WiK (pdf)
Instrukcja pobierania próbek wody (pdf)
Pobierz druki
Mapa dojazdu
ostatnia aktualizacja: 22 maj 2018 r. Odwiedziło nas juz 2749062 osób