SUW „Lubachów” w Zagórzu Śląskim

Stacja Uzdatniania Wody „Lubachów” w Zagórzu Śląskim

 

SUW LubachówZaprojektowany układ technologiczny umożliwia ujmowanie i uzdatnianie wody w maksymalnej ilości Qmaxd=8 400 m3/d i Qhmax=350m3/h.

 

 

 

 

Etapy procesu technologicznego z podziałem na obiekty:SUW Lubachów

Woda powierzchniowa ujmowana jest ze zbiornika Lubachów za pomocą rurociągu ø1800, którym przepływa do elektrowni. Wodnej w Lubachowie.
Woda za pomocą pomp wody surowej, tłoczona jest do stacji uzdatniania wody „Lubachów”. W pompowni zamontowany został przepływomierz do pomiaru ilości ujmowanej wody. W budynku pompowni znajduje się również instalacja odwadniania osadu oraz rozdzielnia główna.
Budynek chemiczny. W budynku do wody dozowana jest wodorotlenek sodu oraz koagulant, w postaci siarczanu glinu

 

Budynek osadników i filtrów samopłuczących. Po koagulacji woda kierowana jest do osadników Tu następuje proces sedymentacji. Z osadników, za pomocą pompowni przewałowej I stopnia, woda podawana jest do wieży napowietrzającej, a następnie do filtrów otwartych samopłuczących.

Budynek filtrów. Przefiltrowana przez filtry samopłuczące woda, kierowa jest do filtrów otwartych, ze złożem katalitycznym. Ten stopień filtracji, zapewnia skuteczne usuwanie z wody manganu, w okresach jego zwiększonego stężenia. Płukanie filtrów prowadzone jest metodą woda oraz powietrze. Po wzruszeniu złoża powietrzem następuje płukanie samą wodą z dużą intensywnością. Automatyka stacji umożliwia ustawienie dowolnego odstępu czasowego między płukanymi filtrami, ustawienie dowolnego algorytmu płukania pojedynczego filtra, dostosowanie dawek reagentów do aktualnej wydajności stacji w celu jak najlepszego dopasowania produkcji wody do rozbioru.

Następnie wodę przepompowuje się do układu ozonowania. Tu następuje nasycenie wody ozonem. Woda po ozonowaniu grawitacyjnie kierowana jest do filtrów węglowych. W filtrach węglowych usuwane są produkty utleniania powstałe w wyniku ozonowania wody. Filtry węglowe płukane są w zależności od potrzeb w sposób analogiczny jak filtry katalityczne.

Po filtrach węglowych woda przechodzi przez lampę UV, gdzie następuje jej dezynfekcja za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Po lampie UV woda kierowana jest do zbiorników magazynowych wody uzdatnionej. Zbiorniki połączone są z rurociągiem przesyłowym ø600, którym woda kierowana jest do odbiorców aglomeracji dzierżoniowskiej.

Woda przed wtłoczeniem do sieci magistralnej jest dodatkowo dezynfekowana za pomocą dwutlenku chloru. W stacji uzdatniania wody zainstalowano generator do produkcji dwutlenku chloru oparty na łączeniu rozcieńczonych reagentów: kwas solny (9%) i chloryn sodu (7,5%).

Układ dozowania dwutlenku chloru składa się z generatora, zbiorników reagentów oraz pompy dozującej. Instalacja ta została zlokalizowana w pomieszczeniach chlorowni. Jako rezerwowy środek dezynfekujący przewidziano instalację podchlorynu sodu.