SUW w Kamionkach

Stacja Uzdatniania Wody w Kamionkach

1. Wydajność ujęć oraz stacji uzdatniania wody

Łączna maksymalna wydajność ujęć powierzchniowych wynosi 9840 m3/d. Maksymalna wydajność studni głębinowej wynosi 870m3/d. Łączna maksymalna wydajność ujęć zasilających SUW Kamionki wynosi 10710 m3/d.

 

 

Dla SUW Kamionki zastosowano technologię uzdatniania wody gwarantującą osiągnięcie parametrów jakościowych wody zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U poz. 1989 z 2015 roku, na następujące wydajności: Qdmax=6000 m3/d Qhmax=250m3d,

Górski charakter ujęć powierzchniowych sprawia, że okresowo występują znaczne pogorszenia parametrów wody surowej. W przypadku znacznego wzrostu zanieczyszczenia wody na dopływie do stacji uzdatniania wody stacja pracować będzie z wydajnością zmniejszoną do poziomu Qd=2000m3/d (Qh=84m3/h).

Stacja uzdatniania wody w Kamionkach w przypadku pogorszenia jakości wody surowej do poziomu, który nie pozwoli na jej skuteczne oraz celowe z ekonomicznego punktu widzenia może być okresowo wyłączana z eksploatacji.

 

2. Proces technologiczy

Układ technologiczny SUW-u zakłada pobór wód powierzchniowych z istniejących ujęć powierzchniowych. Woda na ujęciach jest wstępnie podczyszczana (z większych zanieczyszczeń mechanicznych) i grawitacyjnie spływa do stacji uzdatniania wody.

Na stacji uzdatniania wody woda przepływa przez mieszacz statyczny i trafia do komory reakcji. W przypadku pogorszenia jakości wody surowej uruchamiany jest proces koagulacji. Do mieszacza statycznego dawkowany jest koagulant, flokulant oraz korektor pH.SUW Kamionki
Z komory reakcji woda grawitacyjnie wpływa na cztery filtry pospieszne, grawitacyjne, o wymiarach w rzucie ok. 3,87 x 2,95 m i o powierzchni łącznej 45,6m2 wypełnione złożem antracytowo-piaskowym. Do przefiltrowanej wody dawkowany jest dezynfekant w postaci dwutlenku chloru.

Płukanie filtrów prowadzone jest metodą woda oraz powietrze. Po wzruszeniu złoża powietrzem następuje płukanie samą wodą z dużą intensywnością.

Automatyka stacji umożliwia ustawienie dowolnego odstępu czasowego między płukanymi filtrami, ustawienie dowolnego algorytmu płukania pojedynczego filtra, dostosowanie dawek reagentów do aktualnej wydajności stacji w celu jak najlepszego dopasowania produkcji wody do rozbioru.

 

 

 

W stacji uzdatniania wody zainstalowano generator do produkcji dwutlenku chloru oparty na łączeniu rozcieńczonych reagentów: kwas solny (9%) i chloryn sodu (7,5%),

Układ dozowania dwutlenku chloru składa się z generatora, zbiorników reagentów oraz pompy dozującej. Instalacja ta została zlokalizowana w pomieszczeniach chlorowni. Jako rezerwowy środek dezynfekujący przewidziano instalację podchlorynu sodu.

Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku wody uzdatnionej skąd grawitacyjnie spływa do sieci wodociągowej.

Proces technologiczny jest w pełni zautomatyzowany. Wszystkie podstawowe parametry pracy stacji przekazywane są do Centralnej Dyspozytorni WiK