SUW w Niemczy

Stacja Uzdatniania Wody w Niemczy

Układ technologiczny zapewnia usunięcie z wody surowej wszystkich zanieczyszczeń do wartości parametrów jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U poz. 1989 z 2015 roku.

Stacja pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody oraz jednostopniowej filtracji wody. Pobierana woda podziemna ze studni głębinowej dopływa do mieszaczy wodno-powietrznych. Dopływ do poszczególnych mieszaczy odbywa się rurociągami rozdzielczymi fi90 PE-HD, na których zamontowano przepustnice obsługiwane ręcznie.

 

Następnie woda jest poddawana filtracji w trzech filtrach ciśnieniowych o średnicy fi1600 mm. Wypełnienie filtrów stanowi złoże wielowarstwowe piaskowo-braunsztynowe. Filtry pracują w pełni automatycznie i wyposażone są w przepustnice sterowane elektrycznie oraz urządzenia pomiarowe przepływu i ciśnienia. Płukanie filtrów odbywa się automatycznie. Wodno-powietrzne płukanie filtrów prowadzone jest zgodnie z programem płukania, z użyciem wody uzdatnionej tłoczonej pompą płuczącą oraz powietrzem za pomocą dmuchawy.

 

 

Zewnętrzny retencyjny zbiornik wody czystej zapewnia zapas wody na cele:

wyrównania nierównomierności rozbiorów godzinowych,
płukania filtrów
p.poż.

Integralną częścią zbiornika jest komora zasuw, która umożliwia sterowanie i przepływem wody do zbiornika jak również wyłączenie go z eksploatacji. W komorze umieszczony jest też przepływomierz do pomiaru ilości wody zużytej do celów płukania filtrów

Woda do sieci podawana jest zestawem pompowym, w skład którego wchodzi 5 pomp wielostopniowych wirowych pionowych. Pompy pracują w układzie automatycznej regulacji ciśnienia, przez płynna zmianę prędkości obrotowej silników zasilanych napięciem z przemiennika częstotliwości.

Do uzdatnionej wody dozowany jest roztwór podchlorynu sodu w celach dezynfekcyjnych.

Wszystkie urządzenia stacji sterowane są automatycznie przez niezależne sterowniki mikroprocesorowe, połączone w jeden centralny system komputerowy umożliwiający kontrole pracy i rejestracje wszystkich istotnych parametrów pracy stacji, które przekazywane są do Centralnej Dyspozytorni WiK

Praca obsługi sprowadza się do bieżącej kontroli parametrów fizyko-chemicznych.