Pobierz druki

 

  Cennik WiK w Dzierżoniowie dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Dzierżoniów
  Cennik WiK w Dzierżoniowie dla Piławy Górnej
  Umowa Wstępna odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy…
  Umowa odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy…
  Arkusz negocjacyjny
  Oświadczenie ZP-11
  Wytyczne do projektowania
  Informacja dla mieszkańców Piławy
Dział techniczny
1. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
2. Wniosek o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych
3. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz wydanie technicznych warunków przyłączenia
4. Oświadczenie posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
5. Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
6. Wniosek o pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu
Dział wodociągów i kanalizacji
7. Wniosek o wykonanie przyłączy wraz z dokumentacją projektową
8. Wzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wod-kan, wykonanie przyłączy oraz przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
9. Wniosek o wykonanie przyłącza
10. Wzór umowy o przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
11. Wniosek o przyłączenie
12. Zgloszenie rozpoczecia robot
Dział Obsługi Klienta
13. Wniosek na zawarcie umowy
14. Wniosek o wyrażenie zgody na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej
15. Warunki rozdziału sieci instalacji wewnętrznej – Załącznik do pkt.11
16. Wniosek o zamontowanie wodomierza odliczającego
17. Wniosek o przekazanie wodomierza do ekspertyzy
18. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
19. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
20. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w przypadku wynajmu nieruchomości
21. Oświadczenie o przesyłanie danych drogą elektroniczną i korzystanie z systemu iBok
Laboratorium
22. Druk zlecenia na badanie wody
23. Druk zlecenia na badanie ścieków
24. Wykaz oznaczeń
Dział Kadr
25. Klauzula informacyjna i klauzula zgody  
26. Wniosek o wydanie świadectwa pracy lub zaświadczenia o zarobkach