Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie
Europejsji Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie – część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

  1. Całkowity koszt operacji : 3 619 000,00 zł
  2. Wartość uzyskanej pomocy:

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie: 1 999 999,00 zł,

Wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka: 1 580 001,00 zł.

  1. Opis operacji:

ETAP I „Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie”

Zakres przewidzianych robót obejmuje zakup i montaż nowej pompy I-go stopnia oraz zestawu pompowego II-stopnia wraz z układem zasuw odcinająco–regulacyjnych, rurociągów wewnętrznych i podłączenie do istniejącego układu.
Celem realizacji tego etapu i planowanym efektem jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Dobrocin oraz powiązanego z nim technicznie układu pompowni, zbiorników zapasowo – wyrównawczych oraz sieci wodociągowej miejscowości Kołaczów, Roztocznik, Dobrocinek, Byszów, Gilów, Gola Dzierżoniowska a w perspektywie również Kietlin, Wilków Wielki i Niemcza.
Planowanym efektem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz realizacja celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym.

ETAP II „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie – cz. I ”

Zadanie polega na wykonaniu ok. 4,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym w Nowiźnie na odcinku od mostu na rzece Piława przy ul. Mostowej do granicy z miastem Dzierżoniów oraz budowie przepompowni ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmuje również odcinki sieci do działek zabudowanych i planowanych do zabudowy.
Do nowo budowanego układu kanalizacji sanitarnej zostaną włączeni nowi odbiorcy usług ściekowych z części miejscowości Nowizna – posesje położone wzdłuż głównego kolektora ściekowego (przedsięwzięcie jest I etapem budowy kanalizacji sanitarnej w m. Nowizna).
Planowanym efektem tego etapu jest podłączenie ok. 290 osób do nowo powstałej kanalizacji sanitarnej oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Nowizny.

 

  1. Historia realizacji projektu:

30.06.2020r. – podpisanie Umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.

ETAP I „Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie”

07.10.2021 r.– podpisanie umowy na dostawę wraz z montażem zestawu pomp dla zadania pn.: „Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie”. Wykonawcą zadania jest Insanit Spółka z o.o. sp. k., ul. L. Waryńskiego 16; 58-260 Bielawa

07.02.2022r.– dokonano odbioru końcowego.

W ramach zadania Wykonawca dostarczył oraz zamontował na przepompowni wody w Dobrocinie:
1) pompy I-go stopnia w wydzielonej komorze,
2) zestawu pompowego II-go stopnia w wydzielonym budynku pompowni.

ETAP II „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie – cz. I ”

25.03.2021r.- podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie – część I”. Wykonawcą zadania jest wybrana w wyniku przetargu firma Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Towarowej 12-14, 58-100 Świdnica. Planowany termin zakończenia: 25.11.2022r.
Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 4.341.900,00 zł brutto.

21.02.2022r.– Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zatwierdziło projekt i wydało pozwolenie na budowę rurociągu tłocznego na obszarze od granicy miasta Dzierżoniów do oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie (teren Aglomeracji Dzierżoniów).