Historia

Wieża ciśnieńReforma przedsiębiorstwa rozpoczęła się już w roku 1988- w obliczu głębokich przemian ustrojowych, jakie ogarnęły nasz kraj w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, który w ówczesnych warunkach był nieuniknionym następstwem powszechnej komunalizacji mienia państwowego, zaowocował utworzeniem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie.

Kolejnym etapem w ramach procesu transformacji gospodarki narodowej, w związku z wyczerpaniem się formuły przedsiębiorstwa komunalnego jako formy organizacyjnej RPWiK, było przekształcenie tego ostatniego-mocą przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej- w spółkę z o.o., właścicielem której stała się Gmina Miejska Dzierżoniów.

 

Budynek głównyWiK – HistoriaPrzedsiębiorstwo dzięki swemu nowemu kształtowi organizacyjno-prawnemu, opartemu o jednolite przepisy prawa zapisane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz wzory standardów Unii Europejskiej zarówno w dziedzinie finansowania przedsięwzięć jak i zarządzania- otrzymało niezaprzeczalnie doskonałą przepustkę w przyszłość.

 

Koniec lat dziewięćdziesiątych to bez wątpienia najlepszy czas na wpisanie się naszego zakładu w nową rzeczywistość gospodarczą kraju. Wraz ze zmianą formuły prawnej przedsiębiorstwo stało się wreszcie równoprawnym uczestnikiem życia gospodarczego, a przyjęta przezeń struktura organizacyjna motywuje do bardziej efektywnego i racjonalnego wykorzystania majątku celem osiągnięcia zysku, jak również do poprawy jakości i sprawności świadczonych usług.