Infrastruktura

Rozległa sieć wodociągowa obsługiwana przez Spółkę z .o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie ma układ pierścieniowo-promieniowy.
Całkowita długość sieci wodociągowej – 539,9 km, w tym:
– długość sieci rozdzielczej – 254,9 km
– długość sieci wodociągowej magistralnej – 122,3 km
– długość przyłączy wodociągowych –162,7 km

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej – 266,60 km, w tym:
– długość kanalizacji sanitarnej – 175,00 km
– długość kanalizacji ogólnospławnej – 0,0 km
– długość przykanalików – 91,6 km

W chwili obecnej Spółka z o.o. WiK w Dzierżoniowie – poza stałą rozbudową sieci wodociągowej kładzie spory nacisk na renowację sieci już istniejącej oraz jej wymianę.

Zgodnie z najnowszymi technologiami, podstawowym materiałem wykorzystywanym do budowy sieci – głównie sieci magistralnej i rozdzielczej- są rury PE > i PCV.

Intensywnie wymienia się również stare, niedrożne już przyłącza wodociągowe, zastępując je mało uciążliwymi w eksploatacji rurami polietylenowymi.

Sieć wodociągowa zasilana jest w wodę pochodzącą z następujących Stacji Uzdatniania Wody (SUW):

– SUW „Lubachów” w Zagórzu Śląskim
– SUW w Kamionkach
– SUW „Cicha” w Dzierżoniowie
– SUW w Niemczy
– SUW w Piławie Górnej przy ul. B.Chrobrego („NOWAR”)
– SUW w Ostroszowicach
– SUW „Góry Sowie”
– SUW w Bielawie przy ul. Szewskiej („Józefówek”)
– SUW w Bielawie przy ul. 1-go Maja („Bester”)
– SUW w Jodłowniku

Oczyszczanie ścieków

Ścieki pochodzące tak z gospodarstw domowych jak też te, których producentem są zakłady przemysłowe poddawane są procesowi oczyszczania w 2 oczyszczalniach obsługiwanych przez Spółkę. Są to oczyszczalnie:

– Bielawa
– Dzierżoniów

Ścieki komunale z terenu Gminy Pieszyce (od 01.01.2014 r.) odprowadzane są nowo wybudowanym kolektorem sanitarnym do Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie.

Ścieki komunalne wytworzone w Gminie Piława Górna odprowadzane są wybudowanym i uruchomionym w 2020 r. rurociągiem kanalizacyjnym ciśnieniowo – grawitacyjnym do Oczyszczalni Ścieków w Bielawie.