Podstawowe informacje dotyczące firmy

NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183, Kapitał Zakładowy: 73.008.000,00 zł.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna
KRS: 0000064082

 

Dnia 16 lipca 1997 roku Aktem Założycielskim, podpisanym przez członków władz naszego miasta, powołana została do życia spółka prawa handlowego pod nazwą „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Dzierżoniowie, sam zaś wpis do Rejestru Handlowego nastąpił 30 września 1997 roku.

 

 

 

 

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Dzierżoniów, Burmistrz Miasta Bielawa, Burmistrz Miasta Pieszyce, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, Burmistrz Miasta Piława Górna oraz Wójt Gminy Dzierżoniów – Zgromadzenie Wspólników jako najwyższy organ zatwierdza coroczne sprawozdanie finansowe, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności, powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz decyduje o innych najważniejszych sprawach dotyczących Spółki.

Funkcje nadzorcze i kontrolne w Spółce pełni Rada Nadzorcza licząca pięciu członków, dwóch członków powoływanych jest przez pracowników Spółki, zaś pozostali członkowie powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady trwa trzy lata.

 

SUW Niemcza

Jednoosobowy Zarząd, do obowiązków którego należy szeroko pojęte koordynowanie pracy przedsiębiorstwa oraz jego reprezentacja, powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres czterech lat.

Prezesem Zarządu jest mgr inż. Andrzej Bronowicki.