Laboratorium

Laboratorium pomieszczenie analizLaboratorium mieści się w Dzierżoniowie na ulicy Relaksowej 5.
Wykonuje badania wody pitnej dostarczanej poprzez sieć wodociągową mieszkańcom Dzierżoniowa, Bielawy, Piławy, Niemczy oraz Gminy Dzierżoniów. Badania te pozwalają ocenić czy woda spełnia parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne określone w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Laboratorium bada także ścieki z oczyszczalni ścieków. Oferta Laboratorium skierowana jest również do przedsiębiorstw dostarczających wodę i oczyszczających ścieki, dla przemysłu, osób prowadzących działalność gospodarczą (np. sklepy) i dla osób prywatnych (właścicieli studni przydomowych i przydomowych oczyszczalni ścieków).

 

W laboratorium są następujące pracownie:

 • pracownia fizykochemiczna ścieków,
 • pracownia fizykochemiczna wody,
 • pracownia mikrobiologiczna.

Laboratorium - sprzęt laboratoryjny

Podstawowe cele Laboratorium:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych spełniających oczekiwania klienta poprzez dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,
 • pozyskanie zaufania klienta i spowodowanie jego zainteresowania oferowanymi usługami,
 • rozszerzenie zakresu usług.

Laboratorium realizuje powyższe cele poprzez:

 • odpowiedni poziom usług,
 • pełną odpowiedzialność za jakość badań,
 • stosowanie dobrej profesjonalnej praktyki
 • wykonywanie badań metodami (referencyjnymi i niereferencyjnymi) zgodnymi z wymaganiami klientów,
 • poszerzanie zakresu akredytacji i zakresu badań,
 • wykonywanie badań przez bezstronny i niezależny od nacisków finansowych personel,
 • bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań klienta,
 • nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego,
 • ustawiczny rozwój zawodowy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników,
 • zachowanie bezstronności i poufności związanej ze zleceniem klienta i prawa do skarg i reklamacji.

Pracownicy Laboratorium mają duże doświadczenie, wiedzę i łatwość nawiązywania kontaktów. Podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i seminariach. Laboratorium sprawdza się poprzez udział w badaniach biegłości. Uzyskuje wyniki zadowalające.

Od 2006 Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 756 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Jest to formalne potwierdzenie kompetencji laboratorium i wiarygodności wykonywanych badań.

Certyfikat PCA AB 756

W Laboratorium co roku przeprowadzany jest audyt kompetencji przez PCA. Ostatni audyt odbył się w maju 2022.

Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez PSSE Dzierżoniowie nr 718/21 z dnia 29.12.2021 r..

W Laboratorium wykonywanych jest szereg oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, ścieków. Laboratorium stosuje metody znormalizowane a także ma własne sprawdzone procedury badawcze opracowane w oparciu o normy i instrukcje producentów wyposażenia. Oznaczenia wykonywane są metodami referencyjnymi i niereferencyjnymi, o czym zawsze jest klient poinformowany i wyraża na to zgodę.

 

Laboratorium korzysta z usług sprawdzonego wiarygodnego podwykonawcy. Klient jest zawsze o tym poinformowany i akceptuje to. Klient może także sam wskazać pod zleceniodawcę.

 

Laboratorium - dygestorium

Oferowany zakres badań wody i ścieków akredytowanych wykonywanych we własnym zakresie:

pobieranie próbek fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody,
pobieranie próbek fizykochemicznych ścieków, odczyn (pH), przewodność, mętność, barwa, związki azotowe (azotany, amoniaki), azot ogólny, żelazo, mangan, glin, siarczany, chlorki, twardość, wapń, magnez, fosforany i fosfor ogólny,
ChZT, BZT5 i i tlen rozpuszczony
zawiesina ogólna,
zawartość wolnego chloru,
mikrobiologia wody –ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C i 22 °C, bakterie z grupy coli i Escherichia coli, paciorkowce kałowe, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami).

Oferowany zakres badań wody i ścieków nieakredytowanych wykonywanych we własnym zakresie:

smak, zapach,
utlenialność (ChZT met. nadmanganianową),
azotyny,
wilgotność,
NPL,
mikrobiologia osadów ściekowych (Salmonella spp., jaja pasożytów-Asacaris spp.,Trichiuris spp., Toxocara spp).

Oferowany zakres badań podzlecanych innym podmiotom:

metale (arsen, antymon, akryloamid, kadm, ołów, cynk, chrom, nikiel, molibden, miedź, srebro, rtęć),
benzen, benzo(a)piren, ΣTHM, chloroform, ΣWWA, bromodichlorometan, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, Σtrichloroetan i tetrachloroetan,
pestycydy, OWO, substancje ropopochodne, surfaktanty anionowe,
tryt, radon, Ra-226, Ra-228 i inne.

W ramach bieżących zadań Laboratorium WiK Dzierżoniów wykonuje:
nadzór nad jakością ujmowanych wód surowych (podziemnych i powierzchniowych),
kontrolę procesów technologicznych w stacjach uzdatniania wody i sprawdzenia jakości wody uzdatnionej,
analizę jakości wody w sieci i bezpośrednio u odbiorcy,
nadzór nad procesami technologicznymi na oczyszczalniach ścieków ( w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie),
analizę ścieków przemysłowych.

Laboratorium mieści się w Dzierżoniowie na ulicy Relaksowej 5. Wykonuje badania wody pitnej dostarczanej poprzez sieć wodociągową mieszkańcom Dzierżoniowa, Bielawy, Piławy, Niemczy oraz Gminy Dzierżoniów. Badania te pozwalają ocenić czy woda spełnia parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne określone w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Laboratorium bada także ścieki z oczyszczalni ścieków. Oferta Laboratorium skierowana jest również do przedsiębiorstw dostarczających wodę i oczyszczających ścieki, dla przemysłu, osób prowadzących działalność gospodarczą (np. sklepy) i dla osób prywatnych (właścicieli studni przydomowych i przydomowych oczyszczalni ścieków).

W laboratorium są następujące pracownie:

pracownia fizykochemiczna ścieków,
pracownia fizykochemiczna wody,
pracownia mikrobiologiczna.

Podstawowe cele Laboratorium:
wykonywanie badań laboratoryjnych spełniających oczekiwania klienta poprzez dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,
pozyskanie zaufania klienta i spowodowanie jego zainteresowania oferowanymi usługami,
rozszerzenie zakresu usług.

Laboratorium realizuje powyższe cele poprzez:

odpowiedni poziom usług,
pełną odpowiedzialność za jakość badań,
stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej
wykonywanie badań metodami (referencyjnymi i niereferencyjnymi) zgodnymi z wymaganiami klientów,
poszerzanie zakresu akredytacji i zakresu badań,
wykonywanie badań przez bezstronny i niezależny od nacisków finansowych personel,
bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań klienta,
nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego,
ustawiczny rozwój zawodowy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników,
zachowanie bezstronności i poufności związanej ze zleceniem klienta i prawa do skarg i reklamacji.

Pracownicy Laboratorium mają duże doświadczenie, wiedzę i łatwość nawiązywania kontaktów. Podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i seminariach. Laboratorium sprawdza się poprzez udział w badaniach biegłości. Uzyskuje wyniki zadowalające.

Od 2006 Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 756 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Jest to formalne potwierdzenie kompetencji laboratorium i wiarygodności wykonywanych badań.

W Laboratorium co roku przeprowadzany jest audyt kompetencji przez PCA. Ostatni audyt odbył się w czerwcu 2019. Przebiegł on pomyślnie i laboratorium uzyskało akredytację na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zakres akredytacji został zaktualizowany.

W Laboratorium wykonywanych jest szereg oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, ścieków i osadów ściekowych. Laboratorium stosuje metody znormalizowane a także ma własne sprawdzone procedury badawcze opracowane w oparciu o normy i instrukcje producentów wyposażenia. Oznaczenia wykonywane są metodami referencyjnymi i niereferencyjnymi, o czym zawsze jest klient poinformowany i wyraża na to zgodę.

 

Laboratorium korzysta z usług sprawdzonego wiarygodnego podwykonawcy. Klient jest zawsze o tym poinformowany i akceptuje to. Klient może także sam wskazać podzleceniodawcę.

Oferowany zakres badań wody i ścieków akredytowanych wykonywanych we własnym zakresie:

pobieranie próbek fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody,
pobieranie próbek fizykochemicznych ścieków,
odczyn (pH), przewodność, mętność, barwa,
związki azotowe (azotany, amoniaki), azot ogólny,
żelazo, mangan,
glin,
siarczany, chlorki,
twardość, wapń, magnez,
fosforany i fosfor ogólny,
ChZT, BZT5 i i tlen rozpuszczony
zawiesina ogólna,
zawartość wolnego chloru,
mikrobiologia wody –ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C i 22 °C, bakterie z grupy coli i Escherichia coli, paciorkowce kałowe, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami).
LaboratoriumOferowany zakres badań wody i ścieków nieakredytowanych wykonywanych we własnym zakresie:
smak, zapach,
utlenialność (ChZT met. nadmanganianową),

Oferowany zakres badań podzlecanych innym podmiotom:

metale (arsen, antymon, akryloamid, kadm, ołów, cynk, chrom, nikiel, molibden, miedź, srebro, rtęć),
benzen, benzo(a)piren, ΣTHM, chloroform, ΣWWA, bromodichlorometan, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, Σtrichloroetan i tetrachloroetan,
pestycydy, OWO, substancje ropopochodne, surfaktanty anionowe,
tryt, radon, Ra-226, Ra-228 i inne.

W ramach bieżących zadań Laboratorium WiK Dzierżoniów wykonuje:
nadzór nad jakością ujmowanych wód surowych (podziemnych i powierzchniowych),
kontrolę procesów technologicznych w stacjach uzdatniania wody i sprawdzenia jakości wody uzdatnionej,
analizę jakości wody w sieci i bezpośrednio u odbiorcy,
nadzór nad procesami technologicznymi na oczyszczalniach ścieków ( w Bielawie, Dzierżoniowie),
analizę ścieków przemysłowych.

Od lipca 2021 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie posiada zatwierdzony przez PPIS Plan Bezpieczeństwa Wody. Laboratorium nadzoruje realizację PBW i jego aktualizację .

 

Certyfikat AB 756
Zakres akredytacji
Polityka Systemu Zarządzania