PRACA: Dyrektor ds. Technicznych

Powiększ obraz

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zatrudni osobę na stanowisko – Dyrektor ds. Technicznych

Miejsce wykonywania pracy: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25a,  

Wymiar czasu pracy: pełen etat, planowany czas pracy: 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku,

Rodzaj umowy: umowa o pracę,

Zatrudnienie: od dnia  01.12.2023 lub inny termin do uzgodnienia.

 

Wymagania niezbędne: 

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,
 • nie może toczyć się wobec kandydata postępowanie karne w sprawach o czyny, o których mowa w poprzednim punkcie,
 • ukończenie jednolitych technicznych studiów magisterskich, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających technicznych studiów magisterskich,
 • doświadczenie zawodowe minimum 10 lat, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym związanym z pracą lub nadzorowaniem działów technicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z pracą systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • znajomość i umiejętność obsługi MS Windows, MS Office, oprogramowania GIS,
 • zmysł techniczny i umiejętność analizowania projektów technicznych,
 • znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • znajomość ustawy prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • prawo jazdy kat B,
 • wysoka kultura osobista.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność, skrupulatność i uczciwość,
 • bardzo dobra organizacja  pracy własnej, wysokie zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • zdolności analityczne i planistyczne, umiejętność wnikliwej oceny faktów,
 • znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,
 • posiadanie umiejętności sporządzania prognoz, planów inwestycyjnych,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek z o.o. z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa,
 • mile widziane  uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych. 

 

Zadania główne:

Dyrektor ds. Technicznych prowadzi i koordynuje całokształt zagadnień technicznych Spółki , odpowiada za sprawność działania pionu technicznego w ramach zadań ustalonych przez Prezesa Zarządu i jednostki nadrzędne.

Do obowiązków Dyrektora ds. Technicznych należy w szczególności:

 1. Ustalenie i opiniowanie zakresu prac inwestycyjnych stosownie do zatwierdzonych planów i środków finansowych będących w dyspozycji Spółki.
 2. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń dostarczających wodę i odprowadzających ścieki.
 3. Nadzorowanie działalności w zakresie produkcji i uzdatniania wody.
 4. Nadzór nad procesami technologicznymi oczyszczania i odprowadzania ścieków.
 5. Programowanie rozwoju i postępu technicznego Spółki.
 6. Nadzór nad realizacją zadań remontowych.
 7. Programowanie inwestycji, polityki remontowej i organizacja tych działań zgodnie z obowiązującymi przy zachowaniu określonych terminów i jakości.
 8. Nadzór nad odbiorami technicznymi i jakościowymi inwestycji zakończonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 9. Nadzór nad właściwym i terminowym rozliczeniem remontów oraz inwestycji.
 10. Nadzór nad eksploatacją zasobów wodnych.
 11. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem przetargów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych.
 12. Przestrzeganie przepisów BHP i nadzorowanie wykonania przez komórki podległego pionu obowiązków w zakresie BHP wynikających z Kodeksu Pracy.
 13. Udział w realizacji Strategii Spółki.
 14. Kontrola funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych.
 15. Kierowanie pracą podległych pracowników, ich instruowanie i szkolenie.
 16. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,  doświadczenie zawodowe oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

–  posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

–  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • podpisana klauzula informacyjna i klauzula zgody do składanych ofert pracy -druk do pobrania
  na stronie www.wik.dzierzoniow.pl.- zakładka BOK- pobierz druki-dział kadr.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z napisem „Konkurs  na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych” w Sekretariacie WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A (I piętro) w dni robocze od godziny 700 do godziny 1500  lub pocztą na powyższy adres.

Termin składania ofert – do dnia 18.10.2023 roku.

Rozpatrzenie ofert przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi od dnia 19.10.2023 roku.

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozmowy odbędą się
w siedzibie Spółki.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

Złożone do konkursu dokumenty będzie można odebrać po zakończeniu naboru  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 74 832 20 69.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 832 20 69 lub adresem mailowym: kwinta@wik.dzierzoniow.pl. osoba do kontaktu : Edyta Kwinta.

 

Treść ogłoszenia i załączniki (PDF)