Po co wdrażamy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Po co wdrażamy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

System Zarządzania Bezpieczeństwen i Higieną Pracy (SZBiHP) oparty jest na wymaganiach polskiej normy PN-N-18001 z roku 2004. Umożliwia on wszystkim firmom opracowanie i realizację odpowiedniej polityki BHP.
Zadaniem każdego przedsiębiorstwa jest dbanie o zdrowie i życie swoich pracowników.
Każda firma ma obowiązek stworzyć odpowiednie warunki pracy, udostępniając sprzęt, technologie i wiedzę na możliwie najwyższym poziomie.
Pomagają w tym odpowiednie procedury postępowania, które pozwalają maksymalnie chronić pracowników przed niebezpiecznymi wypadkami.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga m.in.:

  • prowadzenia monitoringu wypadków,
  • przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego,
  • szkolenia i informowania, a także konsultowania działań w zakresie BHP z pracownikami,
  • wprowadzenia odpowiednich metod motywowania pracowników do angażowania się w działania na rzecz poprawy warunków BHP w firmie (w tym również finansowych),
  • identyfikowania prac szczególnie niebezpiecznych i opracowania instrukcji umożliwiających ich bezpieczne wykonywanie,
  • przygotowania planów na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy lub awarii,
  • prowadzenia auditów wewnętrznych,
  • prowadzenia promocji BHP w przedsiębiorstwie.

Podstawowym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest osiąganie ciągłej poprawy skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez określenie wymagań dotyczących skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co w konsekwencji przynosi wymierne korzyści ekonomiczne (niższe stawki ubezpieczeniowe, brak konieczności przedwczesnej naprawy lub wymiany maszyn i urządzeń, pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa na rynku, a także – przy odpowiednich działaniach – oszczędności, które mogą być przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników).

Informując o powyższym proszę wszystkich pracowników o osobiste zaangażowanie się i aktywne uczestnictwo w pracach nad wdrażaniem systemu zarządzania BHP.

Dzierżoniów, 10.10.2007 r.
Prezes Zarządu Andrzej Bronowicki