Co trzeba zrobić, aby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie dostarczała wodę i odprowadzała ścieki ?

Co trzeba zrobić, aby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie dostarczała wodę i odprowadzała ścieki ?

1. W Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie należy złożyć:

  • „Wniosek 1A o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych / zabudowy zagrodowej ” (F-1/PJ-8.2/01) lub „Wniosek 1B o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla budynków mieszkalnych, wielorodzinnych / pozostałych obiektów” (F-2/PJ-8.2/01) dostępne na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu „BOK” – „Pobierz druki” oraz w WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A w Dziale Technicznym wraz z wymaganymi załącznikami tj:

– Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika;

– Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz istniejącą i planowaną zabudową (w przypadku planowanej budowy kilku obiektów należy przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową  i układem drogowym, określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu”;

– Bilans ilości wód opadowych z określeniem ilości i rodzaju powierzchni odwadnianej, przyjętych współczynników redukcyjnych spływu dla każdego rodzaju powierzchni.

Techniczne warunki przyłączenia wydawane są:

  • Dla wniosków 1A w ciągu 21 dni licząc od daty złożenia kompletnego wniosku.
  • Dla wniosków 1B w ciągu 45 dni licząc od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. Na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci Inwestor winien sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021.2351 z późn. zm.)

3. Jeżeli przyłącze przebiegać będzie przez inną, prywatną działkę, należy ustalić właściciela terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne i uzyskać jego pisemną zgodę, na zajęcie terenu w celu zrealizowania planowanej inwestycji (do wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej należy dołączyć kopię powyższej zgody).

4. W Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie należy złożyć:

  • Wniosek Nr 2 o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych” (F-3/PJ-8.2/01) dostępny na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu „BOK” – „Pobierz druki” oraz w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie lub Wniosek Nr 3 o uzgodnienie dokumentacji technicznej” (F-4/PJ-8.2/01);
  • Plan sytuacyjny wraz z wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia lub dwa egzemplarze dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, w razie konieczności:
  • Upoważnienie właściciela- inwestora dla pełnomocnika.

Opinia techniczna lub uzgodnienie dokumentacji technicznej wydawane jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku. 

5. Budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zgłosić w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w terminie minimum 2 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót.   

6. Jeżeli planowana inwestycja przebiega w pasie drogowym należy uzyskać decyzję lub zgodę Zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

7. W dziale Wodociągów i Kanalizacji Inwestor składa wniosek zgłoszenie rozpoczęcia robót na formularzach (F-1 /PJ-8.5/03) albo (F-2 /PJ-8.5/03) dostępny na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu „BOK” – „Pobierz druki” w zależności czy zgłoszenie dotyczy robót związanych z budową przyłącza czy z budową sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Inwestor informuje dział TW telefonicznie bądź osobiście o planowanym zakończeniu robót związanych z budową przyłącza i/lub sieci w celu ustalenia terminu odbioru. Sprawdzenie i termin odbioru przyłączy wod.-kan.i/lub sieci  jest ustalany z inwestorem telefonicznie lub osobiście i jest nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia o planowanym zakończeniu robót. Włączenie do sieci wod.-kan. dokonywane jest po zawarciu przez inwestora umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.
W przypadku czynności odbiorowych dotyczących sieci wystawiana jest faktura (opłata przyłączeniowa związana z przeglądem technicznym sieci i sprawdzeniem szczelności). Faktura jest przesyłana inwestorowi pocztą lub odbiera ją za potwierdzeniem osobiście. Fakturowanie usługi następuje w terminie do końca miesiąca, w którym została wykonana usługa i odbywa się na podstawie. „Cennika usług wykonywanych przez  Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.  w Dzierżoniowie”.
Inwestor wniosek o protokół odbioru może składać na dwóch formularzach F-3/PJ-8.5/03 lub F-4/PJ-8.5/03 w zależności od tego czy czynności odbiorowe dotyczą przyłącza czy sieci. Załącznikiem do wniosku powinna być inwentaryzacja powykonawcza.
Protokół  odbioru sporządzany jest po dostarczeniu przez klienta inwentaryzacji powykonawczej przyłączy wod.-kan i/lub sieci z pozytywnym protokołem weryfikacji zbiorów danych przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8. Przy zleceniu wykonania przyłączy wod.-kan. w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w Dziale Wodociągów i Kanalizacji Umowa na wykonanie przyłącza z klientem sporządzana jest zgodnie z Formularzem F-7/PJ-8.5/03. Klient jest telefonicznie informowany o zakończeniu prac związanych z budową przyłącza w celu ustalenia terminu odbioru. Termin odbioru przyłączy wod.-kan. jest ustalany z klientem telefonicznie lub osobiście i jest nie dłuższy niż 14 dni od dnia poinformowania klienta o zakończeniu prac. Włączenie do sieci wod.-kan. dokonywane jest po zawarciu przez klienta umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Fakturowanie usługi następuje w terminie do końca miesiąca, w którym została wykonana usługa i odbywa się na podstawie. „Cennika usług wykonywanych przez  Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.  w Dzierżoniowie”.

Wykonanie przyłącza w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie trwa do 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przyłączeniowej wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi powyżej. W przypadku problemów technicznych termin może ulec zmianie. Cena określona jest w cenniku usług WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.