Co trzeba zrobić, aby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie dostarczała wodę i odprowadzała ścieki ?

W Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie należy złożyć:
„Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz wydanie technicznych warunków przyłączenia” (F-1/PJ-8.2/01) dostępny na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu „BOK” – „Pobierz druki” oraz w WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A w Dziale Technicznym wraz z wymaganymi załącznikami tj:;
mapę do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją terenu inwestycji w skali 1:500 lub 1:1000. W przypadku więcej niż jednego obiektu koncepcja musi zawierać zaznaczoną lokalizację budynków i planowane rozmieszczenie dróg. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38;
wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz wydanie technicznych warunków przyłączenia jest wydawane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Po uzyskaniu zapewninia dostawy wody i odbioru ścieków oraz wydanie technicznych warunków przyłączenia, należy zlecić wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci sieci sanitarnych. WiK Spółka z o.o. wykonuje wyżej wymienione projekty na zlecenie Inwestora pod warunkiem podpisania umowy na projektowanie i wykonanie przyłączy.

Jeżeli przyłącze przebiegać będzie przez inną, prywatną działkę, należy ustalić właściciela terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne i uzyskać jego pisemną zgodę potwierdzoną notarialnie, na zajęcie terenu w celu zrealizowania planowanej inwestycji (do wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej należy dołączyć kopię powyższej zgody)

W Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie należy złożyć:
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego” (F-2/PJ-8.2/01) dostępny na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu „BOK” – „Pobierz druki” oraz w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie;
dwa egzemplarze dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (patrz – krok 2).
w razie konieczności
Upoważnienie właściciela – inwestora dla pełnomocnika.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest wydawane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji.

W Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38) należy uzyskać opinię uzgodnienia dokumentacji projektowej

W Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie można zgłosić budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego i uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na jego budowę lub można zgłosić budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w terminie minimum 7 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót.

Jeżeli planowana inwestycja przebiega w pasie drogowym należy uzyskać decyzję lub zgodę Zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zgłosić w Dziale Wodociągów i Kanalizacji WiK Spółka z o.o. w Dzierżoniowie w terminie nieprzekraczalnym 7 dni przed planowaną datą przystąpienia do robót. Zgłoszenie może być dokonane na formularzu (F-1/PJ-8.5/03) dostępnym na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu „BOK” – „Pobierz druki” oraz w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie lub może to być kserokopia zaświadczenia o braku sprzeciwu na budowę przyłącza uzyskana w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zlecić w WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie lub wykonawcy posiadającemu wymagane uprawnienia

Przy zleceniu wykonania w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie należy złożyć następujące dokumenty:
„Wniosek o wykonanie przyłącza” (F-2/PJ-8.5/03) dostępny na stroniewww.wik.dzierzoniow.pl w menu „BOK” – „Pobierz druki” oraz w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,
kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
kopię decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza lub kopię opinii uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz, kopię decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wraz z kopiami dowodów dokonanych opłat (patrz punkt 7),
kopię uzgodnienia dokumentacji technicznej WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie (patrz punkt 3) wraz z planem sytuacyjnym z dokumentacji technicznej przyłącza (patrz punkt 2),
podpisaną umowę o przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
decyzja zarządcy drogi o wyrażeniu zgody na zajęcie pas drogowego, a w przypadku dróg niepublicznych, pisemnej zgody właściciela drogi lub terenu na wejście na jego teren, nie będący w dyspozycji inwestora w celu wykonania przyłącza,
w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.
UWAGA. Wniosek o wykonanie przyłącza jest jednocześnie wnioskiem na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wykonanie przyłącza w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie trwa do 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przyłączeniowej wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi powyżej. W przypadku problemów technicznych termin może ulec zmianie. Cena określona jest w cenniku usług WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.

W przypadku zlecenia wykonania przyłącza uprawnionemu wykonawcy należy:
W Dziale Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, po wykonaniu przyłącza przez uprawnionego wykonawcę, złożyć „Wniosek o przyłączenie” ( druk F-3/PJ-8.5/03 – dostępnym na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu „BOK” – „Pobierz druki” oraz w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie) przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Wpięcie do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz montaż wodomierza głównego wykonywane są wyłącznie przez WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.
UWAGA. Wniosek o przyłączenie jest jednocześnie wnioskiem na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Warunkiem otrzymania (sporządzenia) protokołu jest usunięcie wszystkich usterek i wad wskazywanych przez pracowników WiK nadzorujących realizację przyłączy.

Po dokonaniu przeglądu technicznego przyłącza podpisywana jest umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Osoba prawna dodatkowo dołącza dokumenty rejestrowe:

kopię decyzji nadania numeru NIP,
kopię decyzji nadania numeru REGON,
kopię wypisu z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Po podpisaniu umowy, następuje wpięcie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. WiK instaluje na przyłączu wodomierz i dokonuje włączenia dostawy wody do nieruchomości po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej na przyłącze.