Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie” dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Cel Projektu
Celem projektu jest wybudowanie kolektora sanitarnego grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z obiektami technologicznymi m.in. przepompownią ścieków.
Kolektor sanitarny tranzytowy zapewni odprowadzenie wszystkich ścieków komunalnych ze skanalizowanego obszaru Piławy Górnej.
Szacowana długość kolektora sanitarnego wynosi 9,5 km.
Wdrożenie przedsięwzięcia wiązać się będzie z realizacją zapisów Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG oraz IV aktualizacji KPOŚK.

2. Planowane efekty
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy poziomu oczyszczania ścieków, które wcześniej oczyszczane były poniżej standardu. Stan ścieków związany był przede wszystkim z przestarzałą technologią na oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej, a obecnie ścieki te będą transportowane nowo wybudowanym kolektorem do oczyszczalni ścieków w Bielawie. Oczyszczalnia ścieków w Bielawie zapewni w wysokim stopniu oczyszczanie ścieków z uwagi na zastosowane tam nowoczesne technologie. Dzięki temu dla ścieków z Piławy Górnej zostaną obniżone wartości BZT5, CHZT, zawiesiny ogólnej oraz azotu i fosforu. Ponadto ze ścieków tych zostanie wytworzona energia elektryczna i energia cieplna.
W związku z powyższym projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Piława Górna do wymagań polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

3. Wartość Projektu
Całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą:
5 762 206,64 zł netto
7 074 289,17 zł brutto

4. Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wynosi 3 220 520,52 zł.

5. Historia realizacji projektu
08.06.2017r. – podpisanie umowy na roboty budowlane pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”
31.05.2017r. – podpisanie umowy na usługę pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”
30.05. 2017r. – podpisanie z Województwem Dolnośląski reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”

6. Galeria

 

7. Rusza kolejna inwestycja Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie dofinansowana z Funduszy Europejskich
W dniu 23.04.2018r rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie. Jest to kolejna inwestycja, na którą WiK pozyskał dofinansowanie – tym razem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinasowanie została podpisania w dniu 30.05.2017r., a umowa z Wykonawcą 08.06.2017r. Od tamtej pory trwały prace projektowe, realizowane przez Wykonawcę inwestycji.
Wykonawcą zadania jest wybrana w wyniku przetargu firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk z Goleniowa.
W ramach projektu zostanie wybudowany kolektor sanitarny grawitacyjno – ciśnieniowy wraz z dwoma przepompowniami ścieków (w Piławie Górnej i Piławie Dolnej). Szacowana długość kolektora 9,5 km. Budowa podzielona jest na III etapy. Realizacja inwestycji rozpocznie się od etapu I w rejonie oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej oraz w Piławie Dolnej w kierunku Bielawy. Szacowana wartość całkowita projektu wynosi ponad 7 mln zł brutto (ponad 5,7 mln zł netto), wartość dofinansowania to 3,2 mln zł netto.
Budowa kolektora ma na celu przetransportowanie wszystkich ścieków z obszaru skanalizowanego Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie. Umożliwi to likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej oraz zapewni lepszą jakość oczyszczania ścieków z uwagi na zastosowaną nowoczesną technologię na oczyszczalni w Bielawie. Ponadto ze ścieków zostanie wytworzona energia elektryczna i cieplna, która wykorzystana będzie bezpośrednio na oczyszczalni przede wszystkim do celów technologicznych oraz socjalnych (ogrzewanie budynków oraz ciepła woda użytkowa).

8. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
W dniu 26.06.2018 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie. Aneks ten uwzględnił rzeczywistą wartość zadania, jaką określiła umowa z wykonawcą robót budowlanych. Dzięki temu Instytucja Wdrażająca wyraziła zgodę na zwiększenie wysokości przyznanego dofinansowania dla projektu.
Aktualna całkowita wartość projektu wynosi 8 707 285,10 zł brutto. Wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 7 092 370,00 zł, co jednocześnie stanowi wartość netto całego projektu. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzrosło o 750 497,44 zł i wynosi 3 971 017,96 zł

9. REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KOLEKTORA SANITARNEGO Z PIŁAWY GÓRNEJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIELAWIE NA DZIEŃ 20.07.2018r
Opracowane zostały przez wykonawcę wszystkie projekty budowlane i uzyskano wszystkie pozwolenia na budowę.
Od dnia 23.04.2018r. trwają roboty budowlane związane z budową kolektora.
Na dzień dzisiejszy wykonano część etapu I w Piławie Górnej w ul. Zielonej, ul. Sienkiewicza oraz w Piławie Dolnej w ul. Błotnistej.
W Piławie Dolnej w ramach etapu III wykonany został odcinek kolektora tłocznego w ul. Bielawskiej oraz na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Bielawa.

Do dnia dzisiejszego wykonano ok 1700,00 mb kanalizacji grawitacyjnej fi 300 oraz ok 1100 mb kanalizacji tłocznej fi 250.
Galeria

10. KONFERENCJA INFORMACYJNA
24 września 2018r. na sali wiejskiej w Piławie Dolnej odbyła się konferencja informacyjna na temat Projektu: Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie.
Spotkanie miało na celu przybliżenie mieszkańcom powiatu dzierżoniowskiego informacji dotyczących realizowanego projektu.
Galeria

11. Stan realizacji robót budowlanych dotyczących zadania: Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, na dzień 30.10.2018r.
Pod koniec listopada planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z budową kolektora.
Do dnia dzisiejszego kontynuowane prace były w ul. Błotnistej do skrzyżowania z ul. Struga, pod którą przechodzi przecisk sterowany, następnie w rejonie ul. Zielonej, Sienkiewicza oraz w ul. Żytniej.
W ramach inwestycji wykonano również prace wzdłuż ul. Spacerowej poprzez ul. Słoneczną oraz na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Bielawa.
Do dnia dzisiejszego wykonano ok. 3050m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz ok. 5300 m kanalizacji grawitacyjnej.
Galeria

12. Zakończenie robót budowlanych
W dniu 22.11.2018r. zakończono roboty budowlane związane z budową kolektora, a w dniu 27.11.2018r. przeprowadzono czynności odbiorowe.
W ramach zadania wybudowano od istniejącej oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie kolektor grawitacyjno-ciśnieniowy o długości 10,12 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków w Piławie Górnej przy ul. Żytniej oraz w Piławie Dolnej przy ul. Spacerowej.
W dniu 30 listopada 2018r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o płatność końcową. Końcowa wartość projektu wyniosła:
8 414 851,39 zł brutto, a dofinansowanie 3 808 356,02 zł.
Powstały kolektor transportuje ścieki komunalne ze skanalizowanego obszaru Piławy Górnej do nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Bielawie, która zapewnia lepszą jakość oczyszczania ścieków. Umożliwi również zlikwidowanie przestarzałej i wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej i wyeliminowanie zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawi jakość gleb i wód gruntowych.

13. Zakończenie realizacji Projektu
W dniu 13.08.2019r. podpisany został kolejny Aneks do Umowy o dofinansowanie, uwzględniający końcowe rozliczenie projektu. Pismem z dnia 12.11.2019r. Instytucja Zarządzająca potwierdziła uzyskanie wskaźnika rezultatu dla projektu, a pismem z dnia 22.11.2019r. zakończenie realizacji i rozliczenie przedmiotowego projektu.