Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Projekt pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), obejmował realizację inwestycji związanej z wykorzystaniem energii odnawialnej tj. biogazu w układzie do skojarzonej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła poprzez rozbudowę istniejącego układu technicznego.

Przedmiotem projektu było całkowite zagospodarowanie wytwarzanego w oczyszczalni ścieków paliwa odnawialnego w postaci biogazu z fermentacji osadów ściekowych poprzez spalanie go w układzie wysokosprawnej kogeneracji (zabudowa dwóch jednostek kogeneracyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozwalającą na zwiększenie wydajności produkcji biogazu w komorach fermentacyjnych oraz wyprowadzenie mocy cieplnej i mocy elektrycznej z układu). Dobór technologii oraz mocy jednostek wytwórczych oparty został o analizę dostępności paliwa odnawialnego tj. biogazu oraz potrzeb cieplnych oczyszczalni. Produkowana energia będzie wykorzystana wyłącznie do zasilania infrastruktury oczyszczalni ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie (brak możliwości zużycia ciepła poza oczyszczalnią), przede wszystkim na cele technologiczne obiektu (zużycie energii elektrycznej i ciepła przez cały rok) i ogrzewanie obiektów budowalnych oczyszczalni (zużycie w sezonie grzewczym) z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. W celu podniesienia bezpieczeństwa zasilania oczyszczalni ścieków w energię elektryczną (podstawowy nośnik energii) przewidziano zabudowę układu kogeneracyjnego z możliwością pracy wyspowej (przy zaniku zasilania z systemu elektroenergetycznego, oczyszczalnia będzie mogła nadal pracować przy własnym zasilaniu i podtrzymać pracę kluczowych dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków odbiorników).

Wprowadzenie do istniejącego systemu nowego źródła, które może część energii chemicznej biogazu zamienić na energię elektryczną i cieplną pozwoli zagospodarować całość produkowanego biogazu i zrealizować cel projektu: zwiększenie w wyniku przebudowy mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji na Oczyszczalni ścieków (OŚ) w Dzierżoniowie.

Dla projektu wyznaczono następujące cele:

Cele jakościowe:

 • Poprawa jakości środowiska naturalnego w województwie i promowanie działań ekologicznych,
 • Zmniejszenie zależności od podmiotów zewnętrznych – zabezpieczenie dostaw energii dla infrastruktury obsługującej mieszkańców obszaru,
 • Rozwój sektora energii ze źródeł odnawialnych – w tym wypełnienie założeń Europa 2020,
 • Zmniejszenie ryzyka negatywnego wpływu zmian klimatu na infrastrukturę energetyczną;

Cele ilościowe:

 • Zmniejszenie ilości szkodliwych gazów w atmosferze, w tym redukcji emisji CO2,
 • Redukcji kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków przez zmniejszenie wydatków na energię elektryczną i cieplną,
 • Uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Dla Projektu „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” w dniu 22.02.2021 r. została zawarta Umowa o Dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ostatecznie wartość Projektu wyniosła: 3 392 901,83 zł netto (4 173 269,25 zł brutto) z czego

 • wkład Funduszy Europejskich wynosi 1  532 166,00 zł (55,69% wydatków kwalifikowanych, tj. z kwoty 2 751 250,00 zł),
 • wkład własny WiK Sp. z o.o.: 1 860 735,83 zł.

NFOŚiGW w Warszawie

W zakres Projektu weszły 2 zadania:

 1. Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie
 • Zadanie zostało zrealizowane w okresie od sierpnia (podpisanie umowy) do listopada (podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego) 2019 r.
 • Wartość Umowy (po uwzględnieniu aneksu zmniejszającego wynagrodzenie Wykonawcy): 337 720,00 zł netto (415 395,60 zł brutto).
 • W ramach zadania wykonano modernizację mieszadła osadu, firmy Halberg, typu MFS-3, zainstalowanego w komorze fermentacyjnej (WKFz). Zakres modernizacji mieszadła obejmował w szczególności
  1. zwiększenie średnicy wirnika dolnego i górnego mieszadła śrubowego,
  2. zmianę sposobu łożyskowania wału mieszadła w celu zwiększenia żywotności urządzenia,
  3. przebudowę układu smarowania łożysk i uszczelnień mieszadła,
  4. wprowadzenie monitoringu parametrów pracy: m.in. temperatury pracy łożysk i uszczelnień mieszadła.

 

 1. Montaż agregatów kogeneracyjnych na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie:
 • Zadanie zostało zrealizowane w okresie od czerwca 2021 r. (podpisanie umowy) do września 2023 r. (podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego).
 • Ostateczna wartość zadania wyniosła (po uwzględnieniu wszystkich zawartych aneksów): 3 063 800,20 zł netto (3 768 474,25 zł brutto).
 • W ramach zadania dostarczono i uruchomiono 2 agregaty kogeneracyjne zasilane biogazem o mocy elektrycznej 80kW i mocy cieplnej 104kW każdy, na teren oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144. W zakres zamówienia weszło w szczególności:
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, obejmującej projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opracowanie pozostałej dokumentacji, przeprowadzenie badań pomiarów i uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz pozwoleń niezbędnych do uruchomienia agregatów.
  2. Adaptacja pomieszczenia agregatorowni w istniejącym budynku technicznym w celu zabudowy dwóch jednostek kogeneracyjnych.
  3. Budowa rurociągów w budynku technicznym do wyprowadzenia ciepła z układu kogeneracyjnego oraz przebudowa w niezbędnym zakresie istniejącego węzła ciepła zlokalizowanego w budynku technicznym.
  4. Przebudowa odcinka przyłącza biogazowego w budynku technicznym i doprowadzenie do jednostek kogeneracyjnych,
  5. Instalacje elektryczne, w tym potrzeb własnych kogeneracji oraz wyprowadzenia mocy poprzez nową rozdzielnicę zabudowaną w pomieszczeniu kogeneracji wraz z układem podtrzymania napięcia, doprowadzenie kabli do istniejącej rozdzielni głównej.
  6. Dostawa i montaż dwóch kompletnych zespołów agregatów kogeneracyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym do pracy równoległej z siecią jak i wyspowej. Każda jednostka składa się z podzespołów: silnika gazowego spalinowego, prądnicy synchronicznej, zestawu wymienników ciepła zabudowanych w obudowie dźwiękochłonnej, rozdzielnic elektrycznych indywidualnych dla każdego agregatu kogeneracyjnego, systemu chłodzenia,
  7. Systemy kontrolno-pomiarowe i automatyka obejmująca pracę źródła kogeneracyjnego, pracę węzła cieplnego, system wizualizacji i sterowania centralnego z pomieszczenia kogeneracji jak również zdalnego poprzez nadrzędny system DCS obiektu, układy pomiarowe dla kogeneracji wysokosprawnej.
  8. Rozruch instalacji, szkolenia.

 

W zakres projektu weszły także zadania dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego (o wartości 123 000,00 zł brutto,  tj. 100 000 zł netto) oraz wykonywania działań informacyjno-promocyjnych (o wartości 130,01 zł brutto,  tj. 105,70 zł netto).

SONY DSC