Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Projekt pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), obejmuje realizację inwestycji związanej z wykorzystaniem energii odnawialnej tj. biogazu w układzie do skojarzonej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła poprzez rozbudowę istniejącego układu technicznego.

Przedmiotem projektu jest całkowite zagospodarowanie wytwarzanego w oczyszczalni ścieków paliwa odnawialnego w postaci biogazu z fermentacji osadów ściekowych poprzez spalanie go w układzie wysokosprawnej kogeneracji (zabudowa dwóch jednostek kogeneracyjnych o mocach elektrycznych po 75 kWel i mocach cieplnych 94 kWth każda, wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozwalającą na zwiększenie wydajności produkcji biogazu w komorach fermentacyjnych oraz wyprowadzenie mocy cieplnej i mocy elektrycznej z układu). Dobór technologii oraz mocy jednostek wytwórczych oparty został o analizę dostępności paliwa odnawialnego tj. biogazu oraz potrzeb cieplnych oczyszczalni. Produkowana energia będzie wykorzystana wyłącznie do zasilania infrastruktury oczyszczalni ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie (brak możliwości zużycia ciepła poza oczyszczalnią), przede wszystkim na cele technologiczne zakładu (zużycie energii elektrycznej i ciepła przez cały rok) i ogrzewanie obiektów budowalnych oczyszczalni (zużycie w sezonie grzewczym) z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. W celu podniesienia bezpieczeństwa zasilania oczyszczalni ścieków w energię elektryczną (podstawowy nośnik energii) przewidziano zabudowę układu kogeneracyjnego z możliwością pracy wyspowej (przy zaniku zasilania z systemu elektroenergetycznego, oczyszczalnia będzie mogła nadal pracować przy własnym zasilaniu i podtrzymać pracę kluczowych dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków odbiorników).

Wprowadzenie do istniejącego systemu nowego źródła, które może część energii chemicznej biogazu zamienić na energię elektryczną i cieplną pozwoli zagospodarować całość produkowanego biogazu i zrealizować cel projektu: zwiększenie w wyniku przebudowy mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji na Oczyszczalni ścieków (OŚ) w Dzierżoniowie.

Dla projektu wyznaczono następujące cele:

Cele jakościowe:

 • Poprawa jakości środowiska naturalnego w województwie i promowanie działań ekologicznych,
 • Zmniejszenie zależności od podmiotów zewnętrznych – zabezpieczenie dostaw energii dla infrastruktury obsługującej mieszkańców obszaru,
 • Rozwój sektora energii ze źródeł odnawialnych – w tym wypełnienie założeń Europa 2020,
 • Zmniejszenie ryzyka negatywnego wpływu zmian klimatu na infrastrukturę energetyczną;

Cele ilościowe:

 • Zmniejszenie ilości szkodliwych gazów w atmosferze, w tym redukcji emisji CO2,
 • Redukcji kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków przez zmniejszenie wydatków na energię elektryczną i cieplną,
 • Uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Dla Projektu „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” w dniu 22.02.2021 r. została zawarta Umowa o Dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 708 450,00 zł brutto.NFOŚiGW w Warszawie

Wartość uzyskanej pomocy:

– dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności: 1 532 166,00 zł,
– dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie – pożyczka: 1 361 379,00 zł.

W zakres Projektu wchodzą 2 zadania:

 1. Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie
 • Zadania zostało zrealizowane w okresie od sierpnia (podpisanie umowy) do listopada (podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego) 2019 r.
 • Wartość Umowy (po uwzględnieniu aneksu zmniejszającego wynagrodzenie Wykonawcy): 337 720,00 zł netto (415 395,60 zł brutto).
 • W ramach zadania wykonano modernizację mieszadła osadu, firmy Halberg, typu MFS-3, zainstalowanego w komorze fermentacyjnej (WKFz). Zakres modernizacji mieszadła obejmował w szczególności:
  • zwiększenie średnicy wirnika dolnego i górnego mieszadła śrubowego,
  • zmianę sposobu łożyskowania wału mieszadła w celu zwiększenia żywotności urządzenia,
  • przebudowę układu smarowania łożysk i uszczelnień mieszadła,
  • wprowadzenie monitoringu parametrów pracy: m.in. temperatury pracy łożysk i uszczelnień mieszadła.
 1. Montaż agregatów kogeneracyjnych na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie:
 • Dla zadania jest prowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dostawy. Otwarcie ofert zaplanowane jest na koniec marca b.r., a podpisanie Umowy planowane jest na maj/czerwiec b.r.
 • Zakładany okres realizacji Umowy: 12 miesięcy.
 • Wartość szacunkowa (bez uwzględniania ewentualnych zamówień uzupełniających): 2 405 200,00 zł netto (2 958 396,00 zł brutto)
 • Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę 2 agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem, wraz z ich montażem, zaprojektowaniem i wykonaniem koniecznych robót budowlanych (w tym uzyskaniem pozwolenia na budowę) oraz czynna pomoc w zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych lub uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:
  • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  • Adaptacja pomieszczenia agregatorowni w istniejącym budynku technicznym w celu zabudowy dwóch jednostek kogeneracyjnych,
  • Dostawa i montaż dwóch kompletnych zespołów agregatów kogeneracyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem, każdy o mocy elektrycznej 75 kW i mocy cieplnej 94 kW,
  • Przebudowa instalacji technologicznych (cieplnych i biogazowych) oraz elektrycznych i AKPiA w zakresie koniecznym do realizacji zadania.
 1.  

W zakres projektu wchodzą także zadania dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz wykonywania działań informacyjno-promocyjnych.