PRACA: Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zatrudni osobę na stanowisko Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji – w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zadania:
• nadzór nad zespołem pracowników, organizacja bezpiecznej pracy brygad,
• nadzór i koordynacja prac przy awariach sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych,
• nadzór i koordynacja prac inwestycyjnych, eksploatacyjnych, remontowych,
• nadzór nad przestrzeganiem BHP,
• nadzór nad prowadzeniem dokumentacji działu,
• nadzór i uczestnictwo w odbiorach technicznych,
• współudział w opracowywaniu założeń planu rocznego w zakresie sieci wod.-kan.

Warunki pracy:
• praca w systemie dwuzmianowym,
• praca w terenie,
• wymagana dyspozycyjność (awarie),
• praca w stresie.

Wymagania:
 wykształcenie- wyższe techniczne o kierunku – magister, inżynier inżynierii środowiska,
• doświadczenie zawodowe minimum 5 lat w danej specjalizacji,
• znajomość zagadnień związanych z pracą systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
• znajomość i umiejętność obsługi MS Windows, MS Office, oprogramowania GIS,
• zmysł techniczny i umiejętność analizowania projektów technicznych,
• prawo jazdy kat B,
• wysoka kultura osobista,
• doświadczenie w organizacji i nadzorze pracy zespołu pracowników minimum 5 lat,
• znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
• znajomość ustawy prawo budowlane,
• znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych.

Wymagane dokumenty:
• curriculum vitae,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz posiadane uprawnienia,
• oświadczenie do CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – druk do pobrania na stronie www.wik.dzierzoniow.pl.- zakładka BOK- pobierz druki.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty wraz z danymi adresowymi (adres, numer telefonu lub e-mail) należy składać
w Sekretariacie WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A (I piętro) w dni robocze od godziny 700 do godziny 1500 lub na e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl do dnia 14.11.2023 roku. Rozpatrzenie ofert przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w dniu 15.11.2023 roku.
Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozmowy odbędą się w siedzibie Spółki.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.