SUW „Cicha” w Dzierżoniowie

Stacja Uzdatniania Wody „Cicha” w Dzierżoniowie

1.Wydajność stacji

Wydajność stacji uzdatniania wynosi 3000m3/d tj. 125m3/h. z technologią gwarantującą osiągnięcie parametrów jakościowych wody zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U poz. 1989 z 2015 roku. W razie konieczności przebudowany układ technologiczny pozwala na zwiększenie wydajności bloku uzdatniającego do wydajności 4500 m3/d tj. 188 m3/h. Woda surowa dostarczana jest z czwartorzędowych i trzeciorzędowych studni o głębokości 18-57m. Maksymalna wydajność wszystkich studni wynosi około 6500 m3/d tj 270 m3/h.SUW Dzierżoniów

 

2. Opis procesów technologicznych

Procesy jednostkowe wykorzystane przy uzdatnianiu wody: – Napowietrzanie otwarte w kaskadach napowietrzających; – Proces utleniania żelaza (komora reakcji) i następujący po nim proces sedymentacji; – Korekta odczynu pH przez dawkowanie środka alkalizującego do wody opuszczającej osadnik. – Filtracja przez złoże dwuwarstwowe piaskowo – piroluzytowe. Górna warstwa piasku służy do usuwania resztek tlenku żelaza zawartego w wodzie opuszczającej osadnik, natomiast dolna piroluzytowa służy do katalitycznego utleniania jonów manganu Mn2+ a następnie do zatrzymania wytworzonego MnO2. – Dozowanie środka dezynfekcyjnego przed skierowaniem wody do sieci (po pompach II° ). Dodatkowo istnieje możliwość awaryjnego podłączenia układu dezynfekującego do przewodu przed zbiornikiem wody czystej.

 

Woda ujmowana z eksploatowanych studni tłoczona jest za pomocą pomp głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody „Cicha”. Doprowadzana jest ona przewodem Ø200 przechodzącym wewnątrz budynku stacji w przewód Ø300. Woda surowa kierowana jest na trzy kaskady napowietrzające z wymuszonym przepływem powietrza. Woda napowietrzona i pozbawiona dwutlenku węgla doprowadzana jest do komór reakcji.

Po przejściu przez osadniki komór reakcji do wody dodawany jest wodorotlenek sodu w celu podniesienia odczynu pH do wartości przyspieszającej proces usuwania związków manganu na warstwie filtracyjnej.

Proces filtracji zachodzi na zmodernizowanych filtrach pospiesznych, grawitacyjnych. Filtry te pracują jako dwuwarstwowe wypełnione w górnej części warstwą 60 cm piasku kwarcowego, dolna części warstwą 60cm piroluzytu. W górnej warstwie zatrzymywany jest osad tlenków żelaza powstający w komorze reakcji w wyniku utleniania. Woda opuszczająca osadnik zawiera oprócz niewielkich ilości pozostałego osadu tlenku żelaza prawie całą ilość jonów manganu tylko nieznacznie przekształconego w formę czterowartościową (zbyt niskie pH wody). Utlenienie manganu Mn2+ do MnO2 następuje w złożu piroluzytowym.

Płukanie filtrów prowadzone jest metodą woda oraz powietrze. Po wzruszeniu złoża powietrzem następuje płukanie samą wodą z dużą intensywnością.

 

Automatyka stacji umożliwia ustawienie dowolnego odstępu czasowego między płukanymi filtrami, ustawienie dowolnego algorytmu płukania pojedynczego filtra, dostosowanie dawek reagentów do aktualnej wydajności stacji w celu jak najlepszego dopasowania produkcji wody do rozbioru.

Woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników wody uzdatnionej. Ze względów bezpieczeństwa bakteriologicznego konieczna jest dezynfekcja wody uzdatnionej za pomocą dwutlenku chloru.

Proces technologiczny jest w pełni zautomatyzowany. Wszystkie podstawowe parametry pracy stacji przekazywane są do Centralnej Dyspozytorni WiK