SUW w Bielawie przy ul. 1-go Maja („Bester”)

Bielawa ul. 1-go Maja („Bester”)

W skład stacji uzdatniania wody wchodzi studnia wiercona o głębokości 109,5 m i pobiera wodę z prekambryjskich pięter wodonośnych w ilości max. 600m/d. Eksploatowana jest od 1990 roku w okresach suszy i ma charakter awaryjnego zródła zasilania w wodę miasta Bielawa.

W budynku SUW znajdują się cztery filtry pospieszne z dwustopniowym filtrowaniem wody. Przy pierwszym stopniu filtracji pracują standardowe złoża piaskowe ze złożem dolomitowym, a przy drugim stopniu złoże standardowe piaskowe ze złożem brausztynowym.

 

 

W SUW prowadzone są następujące procesy:
– napowietrzania wody
– filtrowania wody
– chlorowanie wody
– pompowanie wody

Oprócz awaryjnego zaopatrywania w wodę miasta Bielawa w połączeniu z siecią wodociągową zaopatruje w wodę pobliskie wsie:
– Owiesno
– Myśliszów
– Kietlice